80 εργαλεία βελτιστοποίησης ιστοτόπου

October 21, 2023
URLz.GR Team
URLz.GR Team
URLz.GR Team
URLz.GR Team
57 mins read

Αν και το θέμα τα λέει όλα, συλλέξαμε και παρουσιάζουμε την παρακάτω λίστα από 80 διαφορερτικά δωρεάν εργαλεία για να βελτιστοποιήσετε τον ιστοτόπο σας και να ξεκινήσετε την πλοήγηση σας στα θολά νέρα του SEO. Πιθανότατα εχετε ξανακουσει για το Search Engine Optimization (SEO), το οποίο σε ελεύθερη μετάφραση στα ελληνικά σημαίνει "Βελτιστοποίηση προς τις Μηχανές Αναζήτησης". Το SEO αποτελεί μία στρατηγική του ψηφιακού μάρκετινγκ και αποτελείτε από έναν συνδυασμό από πρακτικές με τις οποίες επιχειρείτε να αυξήσετε τόσο την ποσότητα όσο και την ποιότητα της κίνησης στην ιστοσελίδα σας, μέσω μη-πληρωμένων μεθόδων προώθησης. Βασιζόμενοι στην οργανική κίνηση (organic traffic) που προέρχεται κυρίως από τις μηχανές αναζήτησης προς τον ιστοτόπο σας, με το SEO επιχειρείτε να μπείτε στο κάδρο των παρεχόμενων απαντήσεων τους. 

Οι μηχανές αναζήτησης (π.χ. google.com, bing.com, yahoo.com, yandex.ru, baidu.cn, duckduckgo.com, presearch.com) προσπαθούν να απαντήσουν στις ερωτήσεις των χρηστών όσον το δυνατόν καλύτερα. Όταν κάποιος χρήστης κάνει μία ερώτηση (αναζήτηση) σε μία μηχανή αναζήτησης, η μηχανή προσπαθεί να απαντήσει στο ερώτημά του εμφανίζοντάς του τους πλέον σχετικούς ιστότοπους. Το πρώτο κριτήριο για την εμφάνιση και ταξινόμηση των ιστοτόπων, είναι ο όρος αναζήτησης των χρηστών. Οι λέξεις δηλαδή που πληκτρολογούν οι χρήστες στο πεδίο της αναζήτησης οι οποίες ονομάζονται keywords ή λέξεις κλειδιά. Το θέμα τελικά είναι .... είστε μέρος της απάντησης για συγκεκριμένες λέξεις αναζήτησης? Και τελικά ποιά απο τα κριτήρια των μηχανών αναζήτησης, σε συνδυασμό με συγκεκριμένες λέξεις κλειδιά (keywords), καλύπτει ο ιστοτόπας για να επιστρέφετε στο χρήστη σαν μέρος της απάντησης

Αν και οι ιδιες οι μηχανές παρέχουν διάφορα εργαλέια, γενικά είναι δύσκολο να βρείτε δωρεάν εργαλεία που θα κάνουν το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω εργαλεία ξεκινήσετε.

Εργαλεία Μηχανών Αναζήτησης¨

 • Google Analytics: It's one of the best free SEO tools you can use. 
 • Google Data Studio: Google data studio allows you to merge data from various sources, like GSC and Google analytics.
 • Google Trends: See the interest in a particular term from as recently as an hour to as far back as 2004 with Google Trends. Sort by categories, country, and type of search. See related topics, popularity by region, newest most frequently searched for terms, and compare to other terms.
 • Bing Webmaster Tools: Featuring keyword reports, keyword research, crawling dates, and more. Unlike Google Analytics, Bing Webmaster Tools only focuses on organic search. A must-have for anyone who wants to be ranked on Bing.
 • Yandex Webmaster

 

Εργαλεία SEO βελτιστοποίησης

 1. Keyword Hero - Leave it to Keyword Hero, which uses advanced math and machine learning to fill in the blanks. The service is free to the upwards to 2000 sessions per user.
 2. Mozcast​ - The tool is used to track changes big and small to Google’s search algorithm. With Google making hundreds of changes on a yearly basis, keeping abreast of the latest developments helps you make sure you’re doing everything to have the best SERPs.
 3. Panguin Tool​- Provided by Barracuda Digital, the free tool lines up your search traffic with known changes to the Google search algorithm. If you see a drop that lines up with an update, then you’ve likely found the culprit and can get to work on fixing it!
 4. Redirect Path - The free tool is best known for flagging 301, 302, 404, and 500 HTTP Status Codes. Additionally, client-side redirects like meta and JavaScript redirects will also be flagged, ensuring any redirect issue can be uncovered immediately. HTTP Headers such as server types and caching headers, as well as the server IP address, can also be displayed with the click of a button. Furthermore, all of these details can be copied to your clipboard for easy sharing or addition to a technical audit document.
 5. Link Redirect Trace - This Chrome browser plug-in ensures all your link redirects are directing people and crawlers to where you want them to go.
 6. Quick Click Website Audit - The Quick Click Website Audit is a bookmarklet-style extension that links to many of today’s most used online SEO tools. 
 7. Screaming Frog SEO Spider - Crawl your website for SEO errors. Discover HTTP header errors, JavaScript rendering hiccups, excess HTML, crawl mistakes, duplicate content, and more!
 8. Screaming Frog Log File Analyzer - Upload your log files to Screaming Frog’s Log File Analyzer to confirm search engine bots, check which URLs have been crawled, and study search bot data.
 9. SEOlyzer - Another SEO log analysis tool that provides data in real-time and page categorization. 
 10. Xenu - One of the original free SEO tools, Xenu is a crawler that provides basic site audits, looks for broken links, and the other usual suspects. 
 11. Where Goes? - Track where redirection URLs and shortened links go with Where Goes?
 12. Check My Links - A nifty Chrome Extension that will crawl through your webpage and identify the status code for each link on the page – including broken links.Each status code is color-coded with 200 status codes returning dark green, 300 status codes returning light green, and 400 status codes returning red.Once identified, you can then copy all bad links to your clipboard with one click.
 13. Robots.txt Generator - Create a correct robots.txt file in an instant so search engines know how to crawl your website. Advanced users can customize their files with Robots.txt Generator as well.
 14. HEADMaster SEO - Checks URLs in bulk for status code, redirect status, response time, response headers, and HTTP header fields with HEADMaster SEO. Get results in real-time, sort and study your findings, and export your work to CSV.
 15. Keep-Alive Validation SEO Tool - Check URLs in bulk – or one by one – to see if their servers support persistent connection, which makes your website load faster.
 16. Hreflang Tag Generator- Generate hreflang tags so that Google knows which language particular pages on your website are in. This will allow Google to search those pages in that language.
 17. XML Sitemaps - Create a site map of up to 500 pages for free without registration. Download your sitemap as an XML file or get it via email.
 18. BROWSEO - BROWSEO lets you see how your website looks to a search engine. It basically strips your webpage of any styling and shows you the underlying structure. This helps you figure out if Google’s bot has any difficulty accessing important content on your site. A neat feature of this free SEO tool is the SERP preview. This shows a preview of how your site appears in search results. You can see if your titles and meta descriptions are adequately optimized and make changes as needed.
 19. SFAIK Screaming Frog Analyzer - A robust visualization of Screaming Frog crawl data using Google Data Studio.
 20. SEOWL Google Title Rewrite Checker - This Google Title Rewrite Checker will allow you to check if Google is rewriting the title of a list of pages allowing for deeper Title Tag structure analysis.
 21. AnswerThePublic - AnswerThePublic is a nifty tool that provides content marketers with valuable data about the questions people ask online. Once you input a keyword, it fetches popular queries based on that keyword and generates a cool graphic with the questions and phrases people use when they search for that keyword. This data gives content creators insight into the concerns and desires of potential customers and enables them to craft highly targeted content that addresses those needs. Answer the Public also provides keyword suggestions using prepositions such as “versus,” “like,” and “with.” It is an excellent research tool that can help you create better content that people will enjoy and be more likely to share.
 22. Keyword Explorer - This keyword research tool will give you up to 1,000 keyword suggestions, a keyword difficulty score, click-through-rate date, and SERP analysis. You get to do 10 free searches per month.
 23. Keyword Planner​ - Google’s Keyword Planner is designed for ad campaigns, but you can use it for keyword research by seeing how keywords perform in ads
 24. Keyword Sheeter - Get keyword volume, cost per click, and competition data with this free keyword tool.
 25. Keywords Everywhere - Keywords Everywhere is a must-use keyword research tool due to the massive list of sites that it provides free search volume, CPC, and competition data for, including but not limited to Google Search, Google Trends, eBay, Answer The Public, Google Keyword Planner, Bing, Etsy, Soovle, Google Search Console, YouTube, Ubersuggest, Majestic, Google Analytics, Amazon, Keyword Sheter, Moz Open Site Explorer, etc . It’s available for Chrome and Firefox.
 26. wordable.io - ​This tool lets you put your Google Docs into WordPress, while retaining your formatting without excess code. Start out with five free exports – no credit card required.
 27. Also Asked - Find out what questions people are asking about particular keywords so that you can write content that answers those questions with Also Asked.
 28. Keyword Surfer - This Chrome extension shows you the search volume right in your Google search results. You can also see the word count and the number of keywords for top-ranking pages.
 29. CanIRank - As the name implies, CanIRank helps you find out if you can rank on the first page of search engines for a particular keyword.Unlike other tools that merely provide data about how competitive keywords are, CanIRank lets you know the probability that you’ll rank for a search term and uses AI to give you suggestions on how to better target keywords.CanIRank provides great competitive analysis data and actionable steps to get your site ranking higher with better SEO. It's one of my personal favorites as I use it in all of my clients project, before we take on any SEO work on any particular project.
 30. Seed Keywords - Come up with a question or topic you want to research, send it to your contacts, and have them select the keywords they would search for to get the information you want with Seed Keywords.
 31. Exploding Topics - Similar to Google Trends, Exploding Topics will help uncover topics that are about to become popularly searched before they become popularly searched! This "about to" part of this tool lets you stay ahead of your competition! It's one of the must-use tools in our arsenal.
 32. Ubersuggest - Ubersuggest is a simple keyword research tool that scrapes data from Google’s Keyword Planner for keyword ideas based on a keyword you provide. The tool also returns handy data for each keyword including the search volume, CPC, and level of competition. An excellent feature of Ubersuggest is its ability to filter out keywords that you’re not interested in from search results. The tool has recently added a feature where you can type in a competitor’s domain to get better keyword ideas.
 33. Keys4Up - Get the related keywords, also known as semantically linked keywords, for any search with Keys4Up.
 34. Wordtracker Scout - Wordtracker Scout will help discover what keywords people search for when they’re ready to make a purchase.
 35. KWFinder - With KWFinder, you can discover long-tail keywords – those more specific, less frequently used keywords that yield higher results because of how specific they are.
 36. Disavow Tool - Use Google’s Disavow Tool to free yourself from toxic backlinks.
 37. Moz Link Explorer - See the backlink profile and domain authority of any URL with Link Explorer.
 38. Link Miner - Discover if a given URL has any broken links and discover the metrics of those links, including both search and social data with the Link Miner extension.
 39. Backlink Checker - Use this Backlink Checker to discover all the backlinks data about a particular URL. See the number of referring domains, the number of backlinks, the domain and URL rating, and its Ahrefs Rank, a domain’s position in Ahrefs’s list of most powerful sites.
 40. The Anchor Text Suggestion Tool By Linkio - Discover the best anchor text to use for any URL with this Anchor Text Suggestion Tool.
 41. SendPulse - SendPulse allows for the configuration of chains of emails, notifications, and SMS messages based on user actions, variables, or events.
 42. Magic PR - Get a press release informed by SEO best practices with Magic PR.
 43. Scraper - This Chrome extension lets you scrape data from any URL and export the info into a spreadsheet.
 44. Help A Reporter (HARO) - Help a Reporter is a resource that connects journalists and experts who act as sources for stories.
 45. Streak - Convert your Gmail inbox into customer relationship management (CRM) software with this free extension.
 46. Google Business Profile - Connect with customers across Google Search and Google Maps using a free Google Business Profile.
 47. Whitespark Google Review Link Generator - Use this tool to find your Google Review listing and generate a shortened link to your page.
 48. Local Search Results Checker - Conduct local searches using Google Search or Google Maps with Local Search Results Checker.
 49. Moz Local Check Business Listing -  Confirm that your company’s details appear correctly on various directories with Moz’s Local Business Checker.
 50. Whitespark Local Citation Finder -  Track your citations, discover new opportunities, and get the citations your competitors have with this Local Citation Finder.
 51. Review Handout Generator - Print instructions on how to leave a Google review via desktop or mobile device for your business with Whitespark’s Review Handout Generator.
 52. Fakespot Review Checker - This Chrome extension lets you know if the product you’re about to buy comes from a reputable seller and, if not, provides an alternative.
 53. Mobile SERP Test - See your local SERPS on various mobile devices with Mobile SERP Test from Mobile Moxie.
 54. Merkle Mobile-First Index Checker - See how your website stacks up relative to SEO best practices depending, on whether it’s your desktop or mobile version, with Mobile-First Index Checker.
 55. Mobile-Friendly Test - Test your website’s mobile-friendliness with Google’s Mobile-Friendly Testing tool.
 56. GTMetrix - See how quickly your website loads with GTMetrix. Discover what’s keeping it from loading as fast as possible, and see what steps to take to optimize load speed.
 57. Cloudflare - A free content delivery network (CDN) is a network of servers that gets your content to load faster by using a server closest to the person doing the loading.
 58. Chrome DevTools - Edit pages in real-time using tools that are built right into Google Chrome DevTools. Diagnose problems as you encounter them.
 59. Google Chrome DevTools - Edit pages in real-time using tools that are built right into Google Chrome DevTools. Diagnose problems as you encounter them.
 60. Marketing Miner - Get SERP data, ranking, tool reports, and competitive analysis all in the form of convenient reports with Marketing Miner.
 61. MozBar - MozBar is a free SEO toolbar that works with the Chrome browser. It provides easy access to advanced metrics on webpages and SERPs. With MozBar and a free Moz account, you can easily access the Page and Domain Authority scores of any page or site. The Page Analysis feature lets you explore elements on any page (e.g., markup, page title, general attributes, link metrics). You can find keywords on the page you’re viewing, highlight and differentiate links, and compare the link metrics of different sites in SERPs. If you need to do detailed SEO research on the go, MozBar is one of the best options to consider. You can unlock even more advanced features such as Page Optimization and Keyword Difficulty with a MozPro subscription.
 62. SEO Minion​ - Conduct on-page SEO analysis, check for broken links, get a SERP preview, and more with this Chrome extension.
 63. SEOquake - See SEO metrics and conduct an SEO audit with this Chrome extension.
 64. Sheets For Marketers - Learn how to automate tasks in Google Sheets and discover the best automation templates and tools via this curated list.
 65. Ahref’s SEO Toolbar - Get SEO metrics and SERP details from Ahrefs free Chrome or Firefox extension.
 66. Woorank - Woorank is a handy website analyzer that provides useful insights that can help you improve your site’s SEO. It generates an SEO score for your site and an actionable “Marketing Checklist,” which outlines steps you can take to fix any problems with your site’s SEO. Another cool feature of this free tool is the social shareability pane. This section provides social network data such as the number of likes, shares, comments, backlinks, and bookmarks across popular social networks. Woorank also has a great mobile section where you can find information on how your pages render on mobile devices and how quickly they load.
 67.  Rich Results Test - The Rich Results Test will discover if your website can support rich results, which is when your Google result includes non-textual elements like images.
 68. Structured Markup Validator - Google’s structured data tool no longer exists. The Schema Markup Validator is the recommended alternative.
 69. Google Tag Manager - Google Tag Manager allows you to manage your website tags without editing any code!
 70. View Rendered Source - See how your browser renders a page with this Chrome extension, including modifications made by JavaScript. Differences between raw and rendered versions are shown line-by-line.
 71. Merkle’s Schema Markup Generator - Merkle’s Schema Markup Generator tool will help create JSON-LD markups for articles, breadcrumbs, events, FAQ pages, and how-to guides.
 72. Animalz Revive - Find out which of your pages needs an update or an upgrade with Animalz Revive. You can see the traffic for your pages, including the percentage of traffic your page lost since its peak.
 73. Copyscape Free Comparison Tool - Copyscape’s Comparison Tool will help check to see the percentage of shared text between two different pages to weed out plagiarism.
 74. BuzzSumo - Find out which content does best for a particular keyword and who the influencers are for a given topic with the free features of BuzzSumo.
 75. Hunter - Hunter will help find all the important email addresses associated with a given domain.
 76. SimilarWeb - Conduct competitor analysis with SimilarWeb that shows you a given domain’s traffic, top pages, engagement, marketing channels, and more.
 77. Wayback Machine - See a website throughout time, including pages that are no longer on the web with the Wayback Machine.
 78. SERPROBOT - Find a dedicated SERP tracking tool with the appropriately named SERPROBOT. Set up automatic alerts, choose the frequency with which your SERP is checked, and get visual representations of changes.
 79. LSI Graph - Discover related keywords with LSI Graph. See their trends, traffic volume, CPC, and competition, and remove low search volume results.
 80. Lighthouse - This is Google’s open-source site speed utility. Lighthouse provides audits of performance, accessibility, web apps, SEO, and more...

 

Αν και μπορούμε να υποθέσουμε με ασφάλεια ότι πολλοί άν όχι οι περισσότεροι από εσάς, έχετε ήδη χρησιμοποιήσει μερικά από αυτά τα εργαλεία, θα θέλαμε να μάθουμε ποια από αυτά βρήκατε χρήσιμα μακροπρόθεσμα και γιατί, ποιά άλλα εργαλεία πιθανόν κάλυψαν τις ανάγκες σας ή σας φάνηκαν πιο χρηστικά, αποτελεσματικά και ευκολότερα, κλπ. Ας συνεχίσουμε λοιπόν με τα σχόλιά σας!

Keep reading

More posts from our blog

Free SEO & SEM Tools
By URLz.GR Team June 24, 2023
SEO (Search Engine Optimization) είναι η σωστή καταχώρηση περιεχομένου μιας ιστοσελίδας στις...
Read more